Svenska från dag ett och vardagssvenska 2023 - återrapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för återrapportering av studieförbundens verksamhet med svenska från dag ett och vardagssvenska 2023, som regleras av Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare samt av Särskilda villkor för Svenska från dag ett och Vardagssvenska 2023.

Folkbildningsrådet använder rapporteringen 
—    för att följa upp att verksamheten genomförts enligt statsbidragets villkor,
—    som underlag för en årlig samlad återrapportering till regeringen av verksamheternas genomförande och resultat. I rapportering till regeringen framgår inte vad enskilda studieförbund har rapporterat.
—    för inhämtning av kunskap.

Återrapporteringen av verksamhet och resultat ska göras i förhållande till statsbidragets syfte att ”ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd” och till att verksamheterna ska ”stärka kunskaper i svenska språket och om samhället samt främja deltagande i arbets- och samhällslivet”. 

För att se vad som efterfrågas i återrapporteringen, klicka på knappen Frågor i e-tjänsten.

Återrapporteringen ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 31 januari 2024. Ärendet kräver signering av rektor vilket görs i portalen. Ärendet inkommer till Folkbildningsrådet först när rektor signerat ärendet. 

 

Frågor om e-tjänsten

Martin Gemzell
martin.gemzell@folkbildningsradet.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa