Svenska från dag ett folkhögskola 2022 - återrapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Återrapporteringen ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 februari 2023. Om ni fortfarande har pågående verksamhet eller planerad verksamhet som startar före kalenderårets slut, skicka in återrapporteringen först efter att verksamheten genomförts. Om ni fördelats deltagarveckor för svenska från dag ett 2022 men inte genomfört någon verksamhet alls vill vi ändå att ni skickar in återrapporteringen.  

Denna e-tjänst används för återrapportering av folkhögskolornas verksamhet med svenska från dag ett 2022, som regleras av Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare samt av Särskilda villkor för Svenska från dag ett och Vardagssvenska 2022 (dnr. 21/00670). 

Folkbildningsrådet använder rapporteringen 
—    för att följa upp att verksamheten genomförts enligt statsbidragets villkor,
—    som underlag för en årlig samlad återrapportering till regeringen av verksamheternas genomförande och resultat. I rapportering till regeringen framgår inte vad enskilda folkhögskolor har rapporterat.
—    för inhämtning av kunskap.

Återrapporteringen av verksamhet och resultat ska göras i förhållande till statsbidragets syfte att ”ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd” och till att verksamheterna ska ”stärka kunskaper i svenska språket och om samhället samt främja deltagande i arbets- och samhällslivet”. 

För att se vad som efterfrågas i återrapporteringen, klicka på knappen Frågor i e-tjänsten.

Ärendet kräver signering av rektor vilket görs i portalen. Ärendet inkommer till Folkbildningsrådet först när rektor signerat ärendet. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa